Els valors i compromisos que han d’orientar l’activitat de la Fundació recollits al codi ètic d’ASPRONIS s’han desenvolupat i ampliat en un codi de conducta, una eina clau per a la difusió i instauració d’un Programa de Prevenció de Delictes. Per això, aquest codi conté pautes de conducta concretes per acomplir els estàndards legals vigents i promoure una cultura de respecte i promoció de l’ètica a la Fundació.

Descarrega’t el Codi de conducta de la Fundació ASPRONIS

La Fundació ASPRONIS posa a la disposició de tothom un canal de comunicació amb l’objectiu de rebre comunicacions d’indicis d’infraccions, infraccions o de risc de que n’hi hagi de tipus penal o del Codi de conducta de la Fundació ASPRONIS comeses pel personal, directius o membres del patronat de la Fundació, a fi i efecte d’iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes.  També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta dels integrants de la Fundació que pugui tenir transcendència penal.

Instruccions d’ús del Canal de Comunicació
Regles generals de funcionament del Canal de Comunicació
Responsable de Compliment Normatiu. Gestor del Canal de Denúncia
*PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS