Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió
Memòria d'activitats 2017
Estatuts i registre de l’entitat
Composició dels òrgans de govern
Organigrama de l’entitat
Informe d’auditoria de comptes
Dades econòmiques

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública
Convenis subscrits amb l'Administració Pública
Subvencions i ajudes públiques concedides