Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió
Memòria d'activitats 2015
Estatuts i registre de l’entitat
Estatuts
Composició dels òrgans de govern
Organigrama de l’entitat
Informe d’auditoria de comptes
Dades econòmiques

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública
Convenis subscrits amb l'Administració Pública
Subvencions i ajudes públiques concedides