QUI SOM

Codi de conducta

Codi de conducta

Els valors i compromisos que han d’orientar l’activitat de la Fundació recollits al codi ètic d’ASPRONIS s’han desenvolupat i ampliat en un codi de conducta, una eina clau per a la difusió i instauració d’un Programa de Prevenció de Delictes. Per això, aquest codi conté pautes de conducta concretes per acomplir els estàndards legals vigents i promoure una cultura de respecte i promoció de l’ètica a la Fundació.

La Fundació ASPRONIS posa a la disposició de tothom un canal de comunicació amb l’objectiu de rebre comunicacions d’indicis d’infraccions, infraccions o de risc de que n’hi hagi de tipus penal o del Codi de conducta de la Fundació ASPRONIS comeses pel personal, directius o membres del patronat de la Fundació, a fi i efecte d’iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta dels integrants de la Fundació que pugui tenir transcendència penal.

INSTRUCCIONS D’ÚS DEL CANAL DE COMUNICACIÓ

1. Enviar una comunicació al correu electrònic o adreça postal a dalt indicada.

2. Indicar els noms i cognoms de la persona que formula la comunicació al Canal (Opcional).

3. Dades de contacte de qui formula la comunicació: correu electrònic, adreça postal o telèfon (Opcional).

4. Descripció dels fets denunciats (descripció de la conducta irregular i identificació de les persones implicades). En el cas que es tracti d’un dubte ètic, descripció de la conducta que suscita dubtes.

5. Adjuntar documents que siguin una prova o indici de la conducta irregular o suggerir altres mitjans de prova útils per determinar la seva existència.

6. Queden excloses d’aquest Canal les queixes i els suggeriments sobre la qualitat dels serveis d’ASPRONIS que puguin formular integrants de l’entitat o persones relacionades.

REGLES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL CANAL

1.La llei no permet les denúncies anònimes. El fet que el denunciant hagi d’identificar-se en cap cas significa que la seva identitat es pugui fer pública. Així doncs, es mantindrà la confidencialitat de la identitat del denunciant amb les úniques excepcions previstes a la llei i quan resulti imprescindible per investigar els fets denunciats.

2.La investigació i comprovació dels fets denunciats es durà a terme amb objectivitat, imparcialitat i amb la màxima discreció i reserva possibles.

3.Hi ha el deure de col·laborar en la investigació dels fets, de mantenir la confidencialitat de la col·laboració prestada i de la informació relativa als fets dels quals es té coneixement.

4.Si una persona, integrant de Fundació Privada ASPRONIS , és autora o partícip en els fets que infringeixen la llei o el Codi de conducta i és la primera en denunciar-ho, li seran aplicables algun dels següents beneficis:

  • Si és l’únic responsable, se li moderarà, segons els casos, la sanció  prevista en el Codi de conducta.
  • Si hi ha diversos responsables i és la primera persona en denunciar-ho, se li moderarà, segons els casos, la sanció prevista en el Codi de conducta.

5. Amb independència dels beneficis anteriors, el Codi Penal preveu atenuants de la sanció penal per aquells autors o partícips d’un delicte que el confessin, que reparin el dany ocasionat a la víctima o que disminueixin els seus efectes.

6. S’arxivaran les denúncies quan els fets resultin ser falsos o no puguin ser demostrats (sense perjudici, del deure denunciar-ho a les autoritats quan siguin versemblants els fets denunciats).

7. No hi haurà represàlies ni sancions contra el denunciant, ni tan sols quan els fets siguin falsos (llevat que la denúncia fos presentada amb mala fe i amb consciència de la seva falsedat).

8. Quan es comprovi la veracitat dels fets, es promouran l’adopció de sancions i mesures correctives i es denunciaran els fets a les autoritats quan sigui preceptiu legalment.

RESPONSABLE DE COMPLIMENT NORMATIU. GESTOR DEL CANAL DE DENÚNCIA

Fundació Privada ASPRONIS té designat un Responsable de Compliment Normatiu que, per delegació de la Junta Directiva de l’entitat, té la funció de supervisar, amb independència i objectivitat, que els integrants de l’organització (i altres destinataris del Codi ètic, quan s’escaigui) compleixen fidelment amb la normativa penal i l’esmentat Codi. Amb aquesta finalitat promourà el coneixement i compliment de l’esmentat Codi, resoldrà els dubtes que la seva interpretació pugui generar i gestionarà el Canal de Comunicació.

Canal de comunicació


D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals contingudes al correu electrònic que ens enviï al Canal de Comunicació seran objecte de tractament per part de Fundació Privada ASPRONIS amb la finalitat d’acreditar el compliment de la normativa penal i del Codi de Conducta de Fundació Privada ASPRONIS per part dels integrants de Fundació Privada ASPRONIS i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de Fundació Privada ASPRONIS de prestar els serveis assistencials i activitats que integren les seves finalitats associatives. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça codiconducta@aspronis.com o per escrit enviat a l’adreça: Av. Sanllehí i Bosch, 12-14 – 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de Fundació Privada ASPRONIS. Preguem comuniqui de forma immediata a l’adreça aspronis@aspronis.com qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Skip to content