QUI SOM

Transparència

Transparència

Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió

Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat. Aquesta missió es desenvolupa a la zona de la Selva i el nord del Maresme. ASPRONIS té també el compromís de millorar la qualitat de vida d’altres col·lectius amb necessitats de suport o en risc d’exclusió mitjançant un conjunt de serveis.

Memòria d'activitats 2021

Estatuts i registre de l’entitat

Núm. de registre 603, amb data d’inscripció 31 de juliol de 1992.

Composició dels òrgans de govern

Organigrama de l’entitat

Informe d'auditoria de comptes

Dades econòmiques

DESCRIPCIÓ 2021 (€) %
INGRESSOS CLIENTS 2.885.286 29%
CONCERTACIÓ DE SERVEIS 3.329.481 34%
SERVEIS A USUARIS 454.015 5%
SUBVENCIONS I CONVENIS 2.909.185 29%
DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 357.779 4%
TOTAL INGRESSOS 9.935.747 100%
DESPESES DE PERSONAL 7.887.574 80%
DESPESES DE FUNCIONAMENT 1.493.099 15%
AMORTITZACIONS I ALTRES DESPESES 454.672 5%
TOTAL DESPESES 9.835.345 100%
RESULTAT 100.402

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública

ENTITAT OBJECTE IMPORT DURADA
Ajuntament de Blanes Manteniment Jardineria 807.977€ 31/12/2021
Ajuntament de Blanes Senyalització Viària 45.455€ 31/12/2021
Ajuntament de Lloret de Mar Manteniment Jardineria 282.361€ 31/12/2021
Ajuntament de Palafolls Manteniment Jardineria 37.090€ 31/05/2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Residència 1.840.267€ 31/12/2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies CDIAP 1.306.655€ 31/12/2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Suport a la llar 182.559 31/12/2021

Convenis subscrits amb l'Administració Pública

ENTITAT OBJECTE IMPORT DURADA
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Ocupacional d’Inserció
228.600€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei de Teràpia Ocupacional
833.693€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Llars – Residència
815.471€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Centre d’Atenció Especialitzada
72.375€
2019-2022
Programa Incorpora Fundació Bancària “La Caixa”
Inserció Laboral
62.000€
ANUAL

Subvencions i ajudes públiques concedides

ENTITAT OBJECTE IMPORT ANY
Ajuntament de Calella
Activitats socials de la Fundació
1.100 €
2021
Ajuntament de Lloret de Mar
Servei de Lleure Andana
15.000 €
2021
Ajuntament de Palafolls
Activitats socials de Pinya de Rosa
3.000€
2021
Ajuntament Malgrat de Mar
Activitats socials de la Fundació
13.000€
2021
Ajuntament Vidreres
Climatització Nau Malgrat
8.000€
2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
USAP
306.499€
2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Inserció Laboral
525.233 €
2021
Agència Catalana Habitatge
Ajut habitatges inserció social
14.400€
2021
Agència Catalana Habitatge – Conveni Diputació Girona
Ajut habitatges inserció social
1.531€
2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
SIOAS
67.000€
2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Activitats de Lleure, Estiu i Joventut
4.284€
2021
Skip to content