Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió
Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat. Aquesta missió es desenvolupa a la zona de la Selva i el nord del Maresme. ASPRONIS té també el compromís de millorar la qualitat de vida d’altres col·lectius amb necessitats de suport o en risc d’exclusió mitjançant un conjunt de serveis.
Memòria d'activitats 2020

Balanç Social 2020

Estatuts i registre de l’entitat
Núm. de registre 603, amb data d’inscripció 31 de juliol de 1992. Estatuts de l’entitat.
Composició dels òrgans de govern
Organigrama de l’entitat
Informe d’auditoria de comptes
Dades econòmiques

RESULTAT CONSOLIDAT GRUP ASPRONIS 2020
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST 2020 (€)

INGRESSOS CLIENTS
969.841
INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
6.621.007
INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ
983.416
DONATIUS
56.432
ALTRES INGRESSOS
678.530
TOTAL INGRESSOS
9.309.226

DESPESES DE PERSONAL
7.217.688
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
1.449.054
ALTRES DESPESES
537.628
TOTAL DESPESES
9.204.370

RESULTAT
104.857

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Ajuntament de Blanes
Manteniment Jardineria
752.526€
31/12/2020
Ajuntament de Blanes
Senyalització Viària
49.587€
31/12/20
Ajuntament de Lloret de Mar
Manteniment Jardineria
259.686€
31/12/2020
Ajuntament de Palafolls
Manteniment Jardineria
89.163€
31/12/2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Residència
1.847.186€
Prorrogable fins 31/12/2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
CDIAP
1.306.745€
31/12/2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Suport a la llar
173.148
31/12/2020

Convenis subscrits amb l'Administració Pública

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Ocupacional d’Inserció
246.362€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei de Teràpia Ocupacional
734.917€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Llars – Residència
796.303€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Centre d’Atenció Especialitzada
75.321€
2019-2022
Programa Incorpora Fundació Bancària “La Caixa”
Inserció Laboral
62.000€
ANUAL

Subvencions i ajudes públiques concedides

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Ajuntament de Calella
Activitats socials de la Fundació
1.100 €
2020
Ajuntament de Lloret de Mar
Servei de Lleure Andana
15.000 €
2020
Ajuntament de Malgrat de Mar
Activitats socials de la Fundació
13.00€
2020
Ajuntament de Vidreres
Furgoneta Jardineria
8.000€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Unitat de Suport a l’Activitat Professional
309.099€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Inserció Laboral
507.424€
2020
Agència Catalana Habitatge
Ajut habitatges inserció social
14.400 €
2020
Agència Catalana Habitatge – Diputació Girona
Ajut habitatges inserció social
3.580€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Serveis Integrals d’Orientació Acompanyament i Suport a la inserció
69.500€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Activitats de lleure, estiu i joventut
4.955€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Prevenció Deteriorament Treballadors amb discapacitat en situació d’envelliment
8.000€
2020
Dipuació de Girona
Club Esportiu El Vilar
3.200€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Adeqüació Equipaments
27.500€
2020
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Inversions en acció social
2.883
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Reforma Residència Palafolls, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% del IRPF
229.320€
2020-2021