Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió
Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat. Aquesta missió es desenvolupa a la zona de la Selva i el nord del Maresme. ASPRONIS té també el compromís de millorar la qualitat de vida d’altres col·lectius amb necessitats de suport o en risc d’exclusió mitjançant un conjunt de serveis.
Memòria d'activitats 2019

Balanç Social 2019

Estatuts i registre de l’entitat
Núm. de registre 603, amb data d’inscripció 31 de juliol de 1992. Estatuts de l’entitat.
Composició dels òrgans de govern
Organigrama de l’entitat
Informe d’auditoria de comptes
Dades econòmiques

RESULTAT CONSOLIDAT GRUP ASPRONIS 2019
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST 2019 (€)

INGRESSOS CLIENTS
1.274.695
INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
6.271.029
INGRESSOS SUVBENCIONS ADMINISTRACIÓ
1.238.169
DONATIUS
72.749
ALTRES INGRESSOS
992.486
TOTAL INGRESSOS
9.849.132

DESPESES DE PERSONAL
7.580.845
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
1.569.077
ALTRES DESPESES
594.483
TOTAL DESPESES
9.744.404

RESULTAT
104.728

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Ajuntament de Blanes
Manteniment Jardineria
743.429€
31/12/2019
Ajuntament de Blanes
Senyalització Viària
45.455€
31/12/19
Ajuntament de Lloret de Mar
Manteniment Jardineria
259.871€
31/12/2019
Ajuntament de Palafolls
Manteniment Jardineria
89.017€
31/12/19
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Residència
1.755.960€
Prorrogable fins 31/12/2021
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
CDIAP
1.281.115€
31/12/2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Suport a la llar
175.296
31/12/2019

Convenis subscrits amb l'Administració Pública

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Ocupacional d’Inserció
220.187€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei de Teràpia Ocupacional
681.427€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Llars – Residència
766.645€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Centre d’Atenció Especialitzada
66.755€
2019-2022
Programa Incorpora Fundació Bancària “La Caixa”
Inserció Laboral
40.000€
ANUAL

Subvencions i ajudes públiques concedides

ENTITAT
OBJECTE
IMPORT
DURADA
Ajuntament de Calella
Activitats socials de la Fundació
1.100 €
2019
Ajuntament de Lloret de Mar
Servei de Lleure Andana
15.000 €
2019
Ajuntament de Malgrat de Mar
Activitats socials de la Fundació
12.300€
2019
Ajuntament de Palafolls
Activitats socials de la Fundació
6.100€
2019
Ajuntament de Vidreres
Furgoneta Jardineria
8.000€
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Unitat de Suport a l’Activitat Professional
308.018€
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Inserció Laboral
743.336€
2019
Agència Catalana Habitatge
Ajut habitatges inserció social
14.400 €
2019
Agència Catalana Habitatge – Diputació Girona
Ajut habitatges inserció social
2.400 €
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Serveis Integrals d’Orientació Acompanyament i Suport a la inserció
65.000€
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Activitats de lleure, estiu i joventut
4.414€
2019
Fundació ONCE – Programa Uno a Uno
Ocupació Juvenil
20.000€
2019
Dipuació de Girona
Club Esportiu El Vilar
1.242€
2019
Federació ACELL
Club Esportiu El Vilar
947€
2019
DIPSALUT
Inversions en acció social
2.883
2019
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Projecte Singulars
47.705€
2019